Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (GOPS) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisy, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada OBECNIE: Dorota Potyralska  (e-mail: d.potyralska@gops.kolobrzeg.pl); tel. 94 35 30 416
 • odpowiada: Agnieszka Chojnacka-Sottek.                       
 • E-mail: a.chojnacka@gops.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 94 35-425-68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kołobrzeg
 • Adres: GMINA KOŁOBRZEG
  ul. Trzebiatowska 48a
  78-100 Kołobrzeg
 • E-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 94 3530420

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek główny: ul. Trzebiatowska 48 B, Kołobrzeg 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu mieści się na parterze. Obiekt nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 
Występującymi barierami są:
- schody 
- brak windy 
- brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami 
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych
- brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami (OBECNIE SĄ DOSTĘPNE DWA MIEJSCA    PRZY BUDYNKU A - URZĄD GMINY K-G) 
- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
- brak oznaczeń w alfabecie brajla
- brak dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
- prawo wstępu z psem asystującym
- osoby, dla których pokonanie schodów  nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem GOPS pod nr tel: 94 35 425 68. Pracownik merytoryczny przyjmie wniosek w przystosowanym budynku Urzędu Gminy K-g.