Stypendium szkolne – zmiana kryterium dochodowego

 Od 1 stycznia 2022 r. uległa zmianie wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania stypendium szkolnego dla dzieci.

Dochód ten wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i określa to § 1 pkt 1, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296).

 

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC MATERIALNA I W JAKIEJ FORMIE?

Pomoc materialna przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kołobrzeg w formie:

- stypendium szkolnego,
- zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 600,00 netto), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12 tj. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Stypendium szkolne przysługuje:

* uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

* wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Kołobrzeg.

 

W JAKIEJ FORMIE JEST UDZIELANE STYPENDIUM SZKOLNE?

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.


DLA KOGO ZASIŁEK SZKOLNY?

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. z powodu nagłej choroby, śmierci, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego).
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.


KTO MOŻE BYĆ WNIOSKODAWCĄ?

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny) są przyznawane na:

1) wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia;
2) pełnoletniego ucznia;
3) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły;
4) stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO?

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w dniach od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej 48B, pokój nr 04, w godz. od 7:30 do 15:30. Wypełnione wnioski należy złożyć również w pokoju nr 04.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.
Wnioskodawca jest zobowiązany uzasadnić z jakich wyjątkowych względów wniosek powinien zostać rozpatrzony po upływie obowiązującego terminu.
Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 58 Kpa).


OBOWIĄZEK WNIOSKODAWCY:

 

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Ośrodek, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE?

 Wymaganymi dokumentami są zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (lub w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Od dnia 01 lipca 2011 roku:
a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia";

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  z  pomocy  społecznej,  przy  czym  w  takim  wypadku  składający oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w nim  klauzuli, o której mowa w  art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wymagane dokumenty:
- aktualne zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza uczeń (nie dotyczy szkół podstawowych),
- zaświadczenie z zakładu pracy (lub oświadczenie) dokumentujące dochody netto (dotyczy umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło),
- odcinek/decyzja renty, emerytury czy świadczenia przedemerytalnego  (lub oświadczenie),
- oświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędu Pracy, co upoważnia pracownika Ośrodka do pobrania zaświadczenia z systemu SEPI;
- zaświadczenie (lub oświadczenie) w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, tj. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, okresowego, dodatku mieszkaniowego itp.,
- dokumenty wykazujące dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, tj.:

(*) działalność opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych -  wysokość dochodu ustala się na podstawie pobranego z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o dochodach za poprzedni rok podatkowy zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych  od  podatku  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy również przedłożyć oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku.

(*) działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Należy także załączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz przedłożyć dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

(*) działalność w formie karty podatkowej - należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o rozliczaniu działalności w formie karty podatkowej (z określeniem wymiaru karty podatkowej na dany rok); przedłożyć dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz  oświadczenie o osiągniętym dochodzie;

- dokument wykazujący dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
- w przypadku uzyskiwania alimentów: wyrok sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, oświadczenie lub przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z innych źródeł, np. praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia  (nie dotyczy stypendium szkolnego), praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali, itp..

W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, które nie zostały wykazane powyżej.

JAKI JEST TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?

 

W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

CO W SYTUACJI, GDY NIE ZGADZAM SIĘ Z OTRZYMANĄ DECYZJĄ?

 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego strona ma prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?

- Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2230 z późniejszymi zmianami);

- Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołobrzeg stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLI/380/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 czerwca 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 2839);