DODATEK WĘGLOWY

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony przez  Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Wniosek do pobrania tutaj: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy lub w siedzibie GOPS w Kołobrzegu.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Trzebiatowska 48B (pok. 04 oraz pok. 7 ) od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 07:30 do 14:00 natomiast w piątki w godz. od 07:30 do 13:00)

 

Wniosek składa się osobiście:

  • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem 94 35 425 68.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uwaga! Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Natomiast OPS dokona weryfikacji wniosku, w szczególności pod kątem zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.