!!!

Informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2022r. Wójt Gminy Kołobrzeg nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o w/w świadczenie należy składać w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021r. będą wypłacane do 31 maja 2022r. przez Gminny Ośrodek Społecznej w Kołobrzegu.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

___________________________________________________________

 

 

Informacja

Przyznane uprawnienia do świadczeń wychowawczych (500+) obowiązują do 31.05.2021r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w następujących terminach:

- od dnia 01.02.2021r. wnioski w formie elektronicznej (PIU/ Banki/ ZUS),

- od dnia 01.04.2021 wnioski w formie tradycyjnej (papierowej).

 

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

 

Informacje ogólne:

 

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18-go roku życia w wysokości 500zł miesięcznie.

 

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego 500+:

 1. rodzic dziecka,
 2. opiekun prawny dziecka,
 3. opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy unijne mówią inaczej - świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 4. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

* drugie z rodziców dziecka nie żyje,

* ojciec dziecka jest nieznany,

* powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z                  rodziców zostało oddalone,

* sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów                utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia                            alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

* dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną                obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się              okresach.


Informacje dodatkowe:

 

* rodzic nowo narodzonego dziecka ma 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. W ten sposób rodzic (opiekun prawny i faktyczny) zachowuje prawo do wyrównania świadczenia od dnia narodzin dziecka.

* w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku przyznano prawo do ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka.

* wnioski składane przez rodzica samotnie wychowującego dziecko prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

* wnioskodawca, któremu przyznano świadczenie wychowawcze otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej automatycznie wygenerowaną wiadomość z informacją o przyznaniu świadczenia 500+. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej we wniosku informacja ta może zostać odebrana osobiście w Ośrodku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.


Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można składać:

 1. za pomocą bankowości elektronicznej,
 2. na stronie empatia.mrpips.pl ,
 3. przez platformę PUE ZUS
 4. papierowo w siedzibie Ośrodka.


Termin składania wniosków:

 1. w formie elektronicznej - od 1 lipca 2019r.,
 2. w formie tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019r.


           Świadczenie 500+ zostanie przyznane do 31 maja 2021r.


Kolejne terminy składania wniosków:

 1. w formie elektronicznej - od 1 lutego 2021r.,
 2. w formie tradycyjnej (papierowej) - od 1 kwietnia 2021r.


Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

(Dz. U. z 2018r., poz. 2134 i2354 z późniejszymi zmianami).