WSTRZYMANIE REALIZACJI ŚWIADCZENIA: Informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informujemy, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.poz.2687) wprowadził zmiany do ustawy o dodatku osłonowym. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1 ze zm.) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy do dnia 31 grudnia 2023r. pozostawia się bez rozpoznania.

        KOMU PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY?

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Według Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

        JAKA JEST WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO?  


Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki opublikowanym 11 kwietnia 2019r., wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. wynosi:
* dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,37zł/miesiąc;
* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,80zł/miesiąc;
* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,96zł/miesiąc.

        MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać i złożyć w siedzibie GOPS w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej 48B, pokoju nr 4, w godz. od 7:30 do 15:30.
Dodatek energetyczny przyznaje wójt gminy w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

Od decyzji strona ma prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyłączeniem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

        JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:
* złożyć stosowny wniosek,
* mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
* być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i przedłożyć do wglądu oryginał wskazanej umowy,
* zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  
 
        PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556).