Terminy wypłaty świadczeń

przyznanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu są następujące:

 

1. Świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry Start:

               I termin:  10-15-go dnia każdego miesiąca w dni robocze,

              II termin:  24-26-go dnia każdego miesiąca w dni robocze,

 

2. Dodatki mieszkaniowe - do 10-go dnia każdego miesiąca,

 

3. Dodatki energetyczne - do 10-go dnia każdego miesiąca

(z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku) - WSTRZYMANIE REALIZACJI ŚWIADCZENIA: Informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

4. Stypendia szkolne:

               I termin (wypłata gotówkowa)10-15-go dnia każdego miesiąca                  w dni robocze,

         II termin (przelew bankowy): 17-go dnia każdego miesiąca.

5. Dodatki osłonowe:

* Wypłata I raty dodatku osłonowego (dla osób, które złożyły wniosek do dnia 31.01.2022r.) nastąpi dniu 30.03.2022r.

* wypłata II raty dodatku osłonowego (dla osób, które złożyły wnioski do dnia 31.01.2022r.) oraz wypłata dodatku osłonowego dla wniosków złożonych w miesiącu lutym 2022r. nastąpi w dniu 22.04.2022r.

- w Kasie Banku Pekao S.A. przy ul. Łopuskiego 6 w Kołobrzegu 

- na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy

 

!!!  Informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2022r. Wójt Gminy Kołobrzeg nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o w/w świadczenie należy składać w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021r. będą wypłacane do 31 maja 2022r. przez Gminny Ośrodek Społecznej w Kołobrzegu.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

                                

Świadczenia wypłacane są w oddziałach Banku PEKAO SA

 

 

Oddział Banku PEKAO SA znajduje się przy ul. Łopuskiego 6 w Kołobrzegu.