Zachodniopomorska Karta Rodziny i Karta Seniora :: Teatr Polski w Szczecinie

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA?
Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:
a) rodzicom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki,
c) dzieciom bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
d) rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2001r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.).

Zachodniopomorska Karta Rodziny jest również wydawana obywatelom innej narodowości, którzy zamieszkują na terenie gm. Kołobrzeg.


JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?
a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,
b) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia wymagane jest zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o kontynuowaniu nauki i planowanym terminie jej ukończenia,
c) dowód osobisty

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Mieszkańcy Gminy Kołobrzeg Wnioski składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, przy ul. Trzebiatowskiej 48B, pok. 04, w godz. pracy Ośrodka od 07:30 do 15:30.
Osoba do kontaktu w sprawie wniosków - Agnieszka Świercz (tel. 094 35 425 68).

JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY I WYDANIA KARTY?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie Karty, osoba składająca wniosek o jej wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkować będzie jego pozostawieniem
bez rozpatrzenia.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?
* Karta wydawana jest bezpłatnie;
* Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać osobom trzecim pod rygorem unieważnienia Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
* Okres ważności Karty określony jest na Karcie. Upływ okresu ważności Karty skutkuje dla jej posiadacza utratą przywilejów wynikających z posiadanej Karty;
* Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny.
  Wejdź na stronę http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?

Wydanie Karty. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?
 Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, pok. 04 lub znajdziesz go tutaj: https://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2022/04/Wniosek-o-wydanie-ZKR.pdf w zakładce "wniosek".

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?

* Uchwała Nr XXIX/337/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28.10.2021r. w sprawie realizacji przez Samorząd Województwa  Zachodniopomorskiego tzw. Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2027 pt. Region Przyjazny Rodzinie;

INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkowe informacje są dostępne w Regulaminie wydawania i użytkowania ZKR: https://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-wydawania-i-uzytkowania-ZKR.pdf