KLAUZULA INFORMACYJNA


      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, iż:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/osób pozostających z Panią/Panem we wspólnym gospodarstwie domowym, jest Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z siedzibą przy        ul. Trzebiatowskiej 48B, 78-100 Kołobrzeg;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pani Magdaleny Ponikiewskiej, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: gops.kol@post.pl
3) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zgodnie z zadaniami ustawowymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (art. 6 ust. 1 pkt. c oraz art. 9 ust. 2 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
4) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 mogą  być udostępniane  urzędom i instytucjom na podstawie przepisów prawa; Zakładowi Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie w celu obsługi systemów elektronicznych;
5) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 będą  przetwarzane przez  okres – zgodnie z  jednolitym  rzeczowym  wykazem akt   obowiązujących w  GOPS w Kołobrzegu;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
9) dane, o których mowa w pkt. 1 nie będą podlegały profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.