Zachodniopomorska-Karta-Seniora.jpg

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA?
Do skorzystania z niniejszej Karty są uprawnieni seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Kołobrzeg, którzy ukończyli 60 rok życia.

Karta może być również wydana obywatelom innej narodowości, którzy zamieszkują na terenie gm. Kołobrzeg.

JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?
a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
b) dowód osobisty;

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, przy ul. Trzebiatowskiej 48B, pok. 04, w godz. pracy Ośrodka od 07:30 do 15:30.
Osoba do kontaktu w sprawie wniosków - Agnieszka Świercz (tel. 094 35 425 68).

JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY I WYDANIA KARTY?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie Karty, osoba składająca wniosek o jej wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkować będzie jego pozostawieniem
bez rozpatrzenia.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?
* Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony;
* Karta jest ważna z dowodem osobistym;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać osobom trzecim pod rygorem unieważnienia Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
* Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Seniora
  Wejdź na stronę http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?
Wydanie Karty. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?
 Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, pok. 04 lub znajdziesz go tutaj: https://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2022/04/Wniosek-o-wydanie-ZKS.pdf   w zakładce "wniosek".

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?
* Uchwała Nr XXIX/337/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28.10.2021r. w sprawie realizacji przez Samorząd Województwa  Zachodniopomorskiego tzw. Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2027 pt. Region Przyjazny Rodzinie;

INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkowe informacje są dostępne w Regulaminie wydawania i użytkowania ZKS:
https://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-wydawania-i-uzytkowania-ZKS.pdf