Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma na celu dofinansowanie pokrycia wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych tytułów:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3)osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4)innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochódna jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

- 175%  najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym,

- 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Od dnia 1 marca 2017r. najniższa emerytura wynosi 1.000,00 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się :

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,    
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowej zapomogi i dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
- dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

- świadczenia wychowawczego (500+),

- dodatku wychowawczego (o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2015r. poz 332 z późn. zm.),

- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

   - 35m2 - dla 1 osoby
   - 40m2 - dla 2 osób
   - 45m2 - dla 3 osób
   - 55m2 - dla 4 osób
   - 65m2 - dla 5 osób
   - 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym    większej liczby osób dla każdej kolejnej    osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:
1) ubezpieczeń,podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczna,dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele  bytowe.   

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.),