!!!

Uprzejmie informujemy, iż Inspektorat ZUS w Kołobrzegu wyraził chęć współpracy z tutejszym Ośrodkiem poprzez pomoc w elektronicznym wypełnianiu wniosków o świadczenie "Dobry Start" (300+), które od dnia 01 lipca 2021r. realizowane będzie przez Oddziały ZUS w całej Polsce.

Wszystkich mieszkańców gminy Kołobrzeg chcących uzyskać powyższą pomoc zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka w dniu 27 lipca 2021r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia godziny wizyty, aby złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start" (300+).

 

Program Dobry Start

Informacje ogólne:

Świadczenie Dobry Start jest jednorazowym wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie w wysokości 300zł jest wypłacane jednorazowo bez względu na dochód w rodzinie.

Świadczenie przysługuje raz w roku:

 1. na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20-go roku życia,
 2. na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24-go roku życia.

Świadczenie przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole:

 1. podstawowej,
 2. ponadpodstawowej,
 3. dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej,
 4. artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

a także w:

 1. młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 2. specjalny, ośrodku szkolno-wychowawczym;
 3. specjalnym ośrodku wychowawczym,
 4. ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Osoby uprawnione do świadczenia Dobry Start:

 1. rodzic,
 2. opiekun prawny,
 3. opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie),
 4. rodzic zastępczy,
 5. osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 6. dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 7. dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 8. osoba ucząca się.

 


Informacje dodatkowe:

Wnioski o świadczenie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej 48b w Kołobrzegu, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu.


Wnioski o świadczenie 300+ można składać:

 1. za pomocą bankowości elektronicznej,
 2. na stronie empatia.mrpips.gov.pl ,
 3. papierowo w siedzibie Ośrodka.Terminy składania wniosków:

 1. w formie elektronicznej - od 1 lipca 2020r.,
 2. w formie tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2020r.Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.


Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu świadczenie 300+ zostanie wypłacone nie później niż do 30 września.

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, ponieważ przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. W przypadku braku adresu informację o przyznaniu świadczenia można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzyma wypłaty świadczenia.


Decyzje administracyjne zostaną wydawane jedynie w przypadku:

 1. odmowy przyznania świadczenia
 2. nienależnie pobranego świadczenia.


Podstawa prawna:

* Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r., poz. 1061 z późniejszymi zmianami).