Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA?
Do skorzystania z niniejszej Karty są uprawnieni seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Kołobrzeg, którzy ukończyli 60 rok życia.

JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?
a) wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
b) dowód osobisty;

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, przy ul. Trzebiatowskiej 48B, pok. 04, w godz. pracy Ośrodka od 07:30 do 15:30.
Osoba do kontaktu w sprawie wniosków - Agnieszka Świercz (tel. 094 35 425 68).

JAKI JEST TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY I WYDANIA KARTY?
Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie Karty, osoba składająca wniosek o jej wydanie zostanie wezwana pisemnie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie skutkować będzie jego pozostawieniem
bez rozpatrzenia.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KARCIE?
* Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony;
* Karta jest ważna z dowodem osobistym;
* Posiadacze Kart nie mogą ich użyczać osobom trzecim pod rygorem unieważnienia Karty;
* Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem;
* Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania duplikatu Karty;
* Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Seniora
  Wejdź na stronę http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY?
Wydanie Karty. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Karty nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

JAK UZYSKAĆ WNIOSEK?
 Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, pok. 04 lub znajdziesz go tutaj: https://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2022/04/Wniosek-o-wydanie-ZKS.pdf  w zakładce "wniosek".

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?
* Uchwała Nr XXIX/337/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28.10.2021r. w sprawie realizacji przez Samorząd Województwa  Zachodniopomorskiego tzw. Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2027 pt. Region Przyjazny Rodzinie;

INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkowe informacje są dostępne w Regulaminie wydawania i użytkowania ZKS:
https://rodzina.wzp.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-wydawania-i-uzytkowania-ZKS.pdf